Czy szpital może nam odmówić przyjęcia jeśli mamy skierowanie?

Wizyta w szpitalu może być potrzebna zarówno w przypadku konieczności leczenia, jak i wykonania niezbędnych badań diagnostycznych. Aby pacjent został do niego przyjęty, musi otrzymać specjalne skierowanie. Nie jest ono natomiast potrzebne w przypadku wizyty u specjalisty, np. ginekologa, psychiatry czy onkologa. Nieco inaczej wygląda to przy rejestracji u dermatologa czy okulisty, ponieważ wymaga ona wcześniejszych odwiedzin u lekarza rodzinnego. W niektórych przypadkach szpital może jednak odmówić przyjęcia, nawet jeżeli pacjent posiada skierowanie.

Kto może wystawić skierowanie do szpitala?

Pacjenci zwykle otrzymują skierowanie do szpitala od lekarza rodzinnego, jednak do wydawania tego rodzaju zaświadczeń uprawnieni są również lekarze specjaliści. Nieco inaczej wygląda to w przypadku potrzeby przeprowadzenia badań diagnostycznych, których realizacja jest bardzo kosztowna. Skierowanie na takie testy może wystawić jedynie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie jest również z zaświadczeniem niezbędnym do realizacji leczenia uzdrowiskowego w sanatorium. Nie każdy pacjent potrzebuje skierowania , aby skorzystać ze specjalistycznej opieki szpitalnej czy badań. Z obowiązku posiadania zaświadczenia zwolnione są przede wszystkim osoby zakażone wirusem HIV, uzależnione od alkoholu, substancji psychotropowych i środków odurzających i represjonowane, a także dawcy narządów. Skierowania do szpitala nie muszą posiadać również niewidomi, którzy utracili wzrok w wyniku działań wojennych.

Co powinno zawierać skierowanie do szpitala?

Jedynie skierowanie zawierające odpowiednie informacje uznawane jest za ważne. Nie powinno w nim przede wszystkim brakować daty wystawienia, a także wyraźnej pieczątki z danymi świadczeniodawcy – nazwą, adresem i numerem telefonu. Niezbędny jest również numer umowy, która zostanie zawarta z funduszem zdrowia. Poza tymi informacjami, w skierowaniu muszą się ponadto znaleźć dokładne dane pacjenta. Dotyczy to zarówno imienia i nazwiska, jak i numeru PESEL. Skierowanie powinno też zawierać zapis stanowiący jego podstawę, a więc rodzaj jednostki chorobowej oraz jej unikalny kod. Jeżeli pacjent był wcześniej poddawany badaniom diagnostycznym, z reguły muszą być one dołączane do zaświadczenia potwierdzającego potrzebę wizyty w szpitalu.

Kiedy szpital może odmówić przyjęcia mimo posiadania skierowania?

Nawet jeżeli pacjent posiada ważne skierowanie, szpital może w niektórych przypadkach odmówić jego przyjęcia. Obowiązek ten jest zdejmowany z placówki wówczas, gdy nie jest ona w stanie zapewnić wymaganej pomocy – np. nie posiada specjalistycznego oddziału czy wolnych miejsc. W takiej sytuacji pacjentowi powinien zostać wskazany inny szpital. Jeżeli natomiast dana osoba nie wymaga przyjęcia w ocenie lekarza, wystawia on pisemną kartę odmowy z niezbędnymi informacjami. W przypadku pacjentów znajdujących się w stanie ciężkim oraz wymagających natychmiastowej pomocy, odesłanie do innego podmiotu odbywa się dopiero po udzieleniu wsparcia medycznego.
W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, istnieje możliwość złożenia skargi do jego dyrektora lub do właściwego miejscowo wojewódzkiego oddziału NFZ, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej funkcjonującego przy odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta. Wybrany podmiot sprawdza zasadność wniosku, a w razie potrzeby wyciąga konsekwencje wobec lekarza czy szpitala.

Jak działa skierowanie do szpitala?

Po otrzymaniu prawidłowo wypisanego skierowania do szpitala, pacjent powinien zgłosić się do wybranej placówki oraz wpisać na listę oczekujących. Oryginał zaświadczenia powinien być dostarczony w ciągu 14 tygodni. Niektóre skierowania tracą ważność dopiero po wyleczeniu lub ustaniu problemu zdrowotnego pacjenta, podczas gdy inne wystawiane są na czas nieokreślony. Jeżeli zaświadczenie wystawiane jest do szpitalnej poradni rehabilitacyjnej, istnieje możliwość wykorzystania go przez okres dwunastu miesięcy. W przypadku szpitali psychiatrycznych ważność skierowania zawsze wynosi jedynie czternaście dni.